Isle of Sheppey fish vertebra

Isle of Sheppey fish vertebra

Isle of Sheppey fish vertebra