Walton-on-the-Naze fossil twig

Walton-on-the-Naze fossil twig

Walton-on-the-Naze fossil twig